สถิติการจับกุมคดียาเสพติดทั่วประเทศ
แสดงน้ำหนัก จำแนกตามชนิดยาเสพติด ปี ๒๕๔๒-๒๕๔๖
หน่วย : กิโลกรัม

ปี พ.ศ. เฮโรอีน ยาบ้า เอ็กซ์ตาซี ฝิ่น กัญชาแห้ง คีตามีน โคคาอีน โคเดอีน สารระเหย
๒๕๔๒ ๔๐๔ ๔,๕๑๘
(ประมาณ ๕๐.๒ ล้านเม็ด)

(ประมาณ๒๑,๗๙๔เม็ด)
๒,๐๔๖ ๑๔,๖๘๔ ๒๖๔ ๓๘๒ ๔,๑๔๑
๒๕๔๓ ๓๘๔ ๗,๕๔๙
(ประมาณ๘๓.๙ ล้านเม็ด)
๑๘
(ประมาณ๗๒,๑๘๒เม็ด)
๑,๕๙๕ ๑๐,๓๒๓ ๓๙ ๖๐๒ ๔๕๕
๒๕๔๔ ๔๗๔ ๘,๔๔๘
(ประมาณ๙๓.๙ล้านเม็ด)
๑๗
(ประมาณ๖๗,๕๘๘เม็ด)
๒,๒๘๙ ๑๐,๙๒๑ ๙๕ ๑,๐๐๕ ๓๖๐
๒๕๔๕ ๖๓๕ ๘,๖๐๖
(ประมาณ๙๕.๖ล้านเม็ด)
๓๗
(ประมาณ๑๔๘,๗๕๘เม็ด)
๔,๐๓๔ ๑๒,๑๒๒ ๒๖ ๑๕ ๑,๐๖๕ ๔๕๔
๒๕๔๖ ๓๒๕ ๔,๖๒๓
(ประมาณ๕๑.๔ล้านเม็ด)
๒๒
(ประมาณ๘๙,๘๔๙เม็ด)
๑๐,๐๘๕ ๑๐,๑๔๐ ๓๑ ๖๘๔ ๔๑๓

หมายเหตุ :๑. ประมวลผลเมื่อวันที่ ๓ ตุลาคม  ๒๕๔๖  สำหรับปี ๒๕๔๖ เป็นข้อมูลเดือนมกราคม- สิงหาคม
                      ซึ่งยังมีข้อมูลที่รอรายงานเพิ่มเติมและอยู่ระหว่างนำเข้า
            ๒. น้ำหนักของกลางฝิ่น เป็นผลรวมน้ำหนักฝิ่นดิบ ฝิ่นสุก และพืชฝิ่น
            ๓. คีตามีน ประมวลผลเมื่อวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๔๖ โคคาอีนและโคเดอีน ประมวลผลเมื่อวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๔๖