แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปี ๒๕๔๘  
     คู่มือการจัดทำคำของบประมาณราจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๘  
 งบประมาณ

  คู่มือแนวทางการบูรณาการแผนงาน และงบประมาณด้านยาเสพติดของจังหวัดอำเภอ  องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

 

 คู่มือการตรวจสอบกำกับ และติดตามการใช้จ่ายงบประมาณด้านยาเสพติด 


ปัจจุบันแหล่งงบประมาณสำหรับการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด มีดังนี้

 1. งบปกติ ของกระทรวง ทบวง กรม หน่วยงานส่วนกลาง
  โดยมีงบประมาณในแต่ละปี ดังนี้
2537
จำนวน
652.73
ล้านบาท
2538
จำนวน
692.69
ล้านบาท
2539
จำนวน
870.10
ล้านบาท
2540
จำนวน
1,170.76
ล้านบาท
2541
จำนวน
1,068.15
ล้านบาท
2542
จำนวน
1,021.46
ล้านบาท
2543
จำนวน
1,628.77
ล้านบาท
2544
จำนวน
2,006.09
ล้านบาท

มายเหตุ
ด้านงบประมาณ
       ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดนั้น หน่วยงานต่างๆทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน และองค์การระหว่างประเทศ ได้ทุ่มงบประมาณในการแก้ไขปัญหายาเสพติดอย่างมหาศาล รัฐบาลทุกรัฐบาลได้ให้ความสำคัญกับนโยบายการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด พร้อมทั้งได้จัดสรรงบประมาณประจำปี ให้แก่หน่วยงานต่างๆ ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้องในด้านการป้องกันยาเสพติด การปราบปรามยาเสพติด ตลอดจนการบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติด โดยมีจุดมุ่งหมายเพียงเพื่อยับยั้งและทำลายยาเสพติดให้หมดสิ้นไป
ตารางที่ 1
แสดงงบประมาณเพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ของหน่วยงานต่างๆในปี 2537-2541
หน่วยงาน
งบประมาณ (บาท)
ปี 2337
ปี 2538
ปี 2539
ปี 2540
ปี 2541
กระทรวงกลาโหม
-
10,000,000 10,000,000 63,251,000 2,700,000
กระทรวงมหาดไทย 131,788,805 171,863,900 220,347,000 391,979,200 349,865,040
กระทรวงยุติธรรม 30,651,800 11,167,800 11,249,650 2,333,650 4,863,965
กระทรวงสาธารณสุข 220,340,400 213,180,300 313,132,700 336,872,200 349,951,900
กระทรวงศึกษาธิการ 8,427,490 16,804,000 14,563,400 26,453,000 20,862,400
สำนักนายกรัฐมนตรี 238,815,500 250,572,600 289,754,200 328,374,100 289,124,300
หน่วยงานอื่นๆ 22,712,438 19,102,200 11,058,300 21,499,900 29,050,200
รวม 652,736,433 692,690,800 870,105,250 1,170,763,050 1,046,417,805

ที่มา : สำนักนโยบายและแผน สำนักงาน ป.ป.ส. กรุงเทพฯ
ตารางที่ 2
แสดงตัวอย่างงบประมาณความช่วยเหลือจากต่างประเทศ
เพื่อการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ประเทศ
ปี
งบประมาณความช่วยเหลือ
สหรัฐอเมริกา 2517-2540 USS 59,913,778
องค์การสหประชาชาติ 2516-2543 950,747,965 บาท
ประชาคมยุโรป 2532-2542 ECU 3,905,967.25
ญี่ปุ่น 2535-2539 Y 681,761,316

ที่มา : ส่วนติดตามและประเมินผล สำนักนโยบายและแผน สำนักงาน ป.ป.ส. กรุงเทพฯ


ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ ป.ป.ส. ครั้งที่ 2/2543 เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2543 ได้เห็นชอบแนวทางการจัดระบบงบประมาณ ด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดของประเทศ โดยให้จัดตั้งงบประมาณออกเป็น 2 ส่วน คือ

 • งบประมาณของกระทรวง ทบวง กรม ส่วนกลาง จัดตั้งโดยกระทรวง ทบวง กรม
 • งบประมาณสนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ (จังหวัดและกรุงเทพมหานคร) และงบอุดหนุนองค์กรเอกชนและองค์กรประชาชน ให้จัดตั้งโดยสำนักงาน ป.ป.ส.
 1. งบท้องถิ่น ได้แก่ งบองค์กรปกครองท้องถิ่น กรุงเทพมหานคร เมืองพัทยา เทศบาล องค์การบริหารส่วนจังหวัด (อบจ.) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)
 2. งบสลากบำรุงการกุศล เป็นงบเฉพาะกิจที่ใช้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจังหวัดและกรุงเทพมหานคร โดยคณะรัฐมนตรี มีมติเมื่อวันที่ 1 ธันวาคม 2541 อนุมัติให้กระทรวงมหาดไทยออกสลากบำรุงการกุศล ในวงเงิน 380 ล้านบาท ตั้งแต่ปี 2542-2544 เพื่อหารายได้สำหรับดำเนินการแก้ไขปัญหายาเสพติดของกรุงเทพมหานครและจังหวั
 3. งบมูลนิธิและกองทุน ปัจจุบันได้มีการจัดตั้งมูลนิธิและกองทุนเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตามกฎหมายและระเบียบต่าง ๆ ดังนี้
 • มูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (มูลนิธิ ป.ป.ส.) และมูลนิธิป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัด กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดจัดตั้งกองทุนหรือมูลนิธิ เพื่อแก้ไขปัญหา ยาเสพติดในจังหวัด โดยเมื่อจังหวัดระดมทุนได้ 1 แสนบาท มูลนิธิ ป.ป.ส. จะสนับสนุนสมทบ จำนวน 1แสนบาท เพื่อจัดตั้งเป็นมูลนิธิ ป.ป.ส.จังหวัด สำหรับนำดอกผลมาใช้ในการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 • กองทุนป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ตาม พ.ร.บ. มาตรการในการปราบปรามผู้กระทำความผิดเกี่ยวกับยาเสพติด พ.ศ. 2534 สถานะของกองทุน ณ วันที่ 25 ตุลาคม 2543 มีจำนวน 58.56 ล้านบาท
 • กองทุนลานกีฬาต้านยาเสพติด ตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี ว่าด้วยกองทุนลานกีฬาต้านยาเสพติด พ.ศ. 2540 สำหรับการบริหารและจัดกิจกรรมเกี่ยวกับลานกีฬาและป้องกัน ยาเสพติด สถานะของกองทุน ณ วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2544 มีทรัพย์สินรวม 106 ล้านบาท