ที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์

หน่วยงาน
โทรศัพท์
 
E-mail
กองการต่างประเทศ
0-2245-9073
 
fad@oncb.go.th
กองนิติการ
0-2245-9087
 
lad@oncb.go.th
สำนักตรวจสอบทรัพย์สินคดียาเสพติด
0-2245-9356
 
asb@oncb.go.th
สำนักปราบปรามยาเสพติด
0-2245-5281
 
leb@oncb.go.th
สำนักเลขานุการกรม
0-2247-7217
 
gad@oncb.go.th
สถาบันพัฒนาบุคลากรด้านการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
0-2245-9883
 
hrd@oncb.go.th
ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
0-2245-9407
 
itc@oncb.go.th
สำนักพัฒนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
0-2245-9889
 
drb@oncb.go.th
สำนักนโยบายและแผน
0-2245-9079
 
ppb@oncb.go.th
สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
เลขที่ 5 ถนนดินแดง แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 0-2247-0901-19
โทรสาร (662) 0-2246-8526, 0-2247-7217
E-mail oncb@oncb.go.th
สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 1 (ทุ่งสองห้อง)        
213 .วิภาวดีรังสิต 25 ที่ดินจัดสรรรถไฟทุ่งสองห้อง แขวงทุ่งสีกัน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
e-mail :   โทรศัพท์ .0-2588-5037-9   โทรสาร .0-2945-7230
สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 2 (ทุ่งสองห้อง)
213 ซ.วิภาวดีรังสิต 25 ที่ดินจัดสรรรถไฟทุ่งสองห้อง แขวงทุ่งสีกัน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
e-mail :   โทรศัพท์ 0-2588-5037-9   โทรสาร
สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 3 (อุบลราชธานี)

199/1-3 ถนนพิชิตรังสรรค์ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000

e-mail :   โทรศัพท์   โทรสาร
สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 4 (สปอ.ขอนแก่น)
ตรงข้ามที่ทำการป่าไม้เขต ถนนหน้าศูนย์ราชการ อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000
e-mail : neo@oncb.go.th   โทรศัพท์ (043) 246790   โทรสาร
สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 5 (สปน.เชียงใหม่)
บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 50300
e-mail : nno@oncb.go.th   โทรศัพท์ (053) 211796   โทรสาร
สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 6 (พิษณุโลก)
29 ถนนเอกาทศรถ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.พิษณุโลก 65000
e-mail :   โทรศัพท์ (055)248555,
               (055)248395-6
  โทรสาร (055)248555,
              (055)248395-6
สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 7 (ทุ่งสองห้อง)

213 .วิภาวดีรังสิต 25 ที่ดินจัดสรรรถไฟทุ่งสองห้อง แขวงทุ่งสีกัน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

e-mail :   โทรศัพท์ 0-2588-5037-9,
               0-2586-6495
  โทรสาร
สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 8 (สุราษฎร์ธานี)

157/8 .2 ถนนศรีวิชัยซอย 9 .มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000

e-mail :   โทรศัพท์ (077)206298-9   โทรสาร (077)206697
สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค 9 (สปต.สงขลา)
434 ถนนไทรบุรี อ.เมือง จ.สงขลา 90000
e-mail : sno@oncb.go.th   โทรศัพท์ (074) 321514-5   โทรสาร