(สำเนา)
ประกาศสำนักงาน ก.พ.
เรื่อง  การขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)
ในการสอบแข่งขันฯ ของสำนักงานคณะกรรมการป้องกัน
และปราบปรามยาเสพติด
----------------------
 

                ตามที่สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดได้ดำเนินการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  3  (ด้านคอมพิวเตอร์)  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  3  (ด้านกฎหมาย)      เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  3   (ด้านรัฐศาสตร์)  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 (ด้านเศรษฐศาสตร์)  เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน 3 (ด้านนิเทศศาสตร์) และเจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน  3   (ด้านบริหารธุรกิจ)    โดยใช้ข้อสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป  (ภาค ก.)   ของ ก.พ.   และได้ดำเนินการสอบข้อเขียน    เมื่อวันที่  25 กุมภาพันธ์ 2549  ไปแล้ว นั้น

                 อาศัยอำนาจตาม มติ ก.พ. ที่อนุมัติให้สำนักงาน ก.พ. ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่าน ภาค ก.  ที่ส่วนราชการเป็นผู้ดำเนินการสอบแข่งขัน ฯ     จึงขอประกาศรายชื่อผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.)   ในการดำเนินการสอบแข่งขัน ฯ ของ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จำนวนทั้งสิ้น 2,364  ราย    โดยเรียงลำดับตามเลขประจำตัวสอบ ดังรายละเอียดใน
เอกสารแนบท้ายประกาศนี้
 

                ทั้งนี้ ขอแจ้งให้ผู้ขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่าน ภาค ก. ได้ทราบว่า

                1.  การขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาค ก. ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับนี้ใช้ได้ตลอดไป เว้นแต่ ก.พ. จะกำหนดเป็นอย่างอื่น
                2.  ผู้ที่สอบผ่าน ภาค ก. สำนักงาน ก.พ. จะจัดส่งหนังสือรับรองไปให้ทางไปรษณีย์ เมื่อส่วนราชการใดประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ โดยรับสมัครจากผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางใดทางหนึ่งและเป็นผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ของ ก.พ.  ให้ผู้ที่สอบผ่านภาค ก. ซึ่งมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครไปยื่นใบสมัครสอบ   โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก.  (ฉบับจริง)     พร้อมสำเนาไปแสดงต่อส่วนราชการนั้น ๆ ด้วย
                 3. ผู้ที่มีเครื่องหมาย   *  หรือ  **   หน้าเลขประจำตัวสอบ สำนักงาน ก.พ. จะดำเนินการเป็นกรณี ดังนี้
                 
   3.1   กรณีที่มีเครื่องหมาย  *  หมายถึงผู้ที่ระบายเลขประจำตัวประชาชนไม่สมบูรณ์ สำนักงาน ก.พ. จะยังไม่ส่งหนังสือรับรองผลการสอบภาค ก. ไปให้  ขอให้ท่านส่งสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน    หรือสำเนาทะเบียนบ้านฉบับที่มีเลขประจำตัวประชาชน พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกฉบับ และระบุชื่อส่วนราชการที่สอบ วันที่สอบ ตำแหน่งที่สอบ เลขประจำตัวสอบ     และสอดซองเปล่าติดแสตมป์   3  บาท    จ่าหน้าซองถึงตนเองไปยังกลุ่มงานประมวลผลการสอบ  ศูนย์สรรหาและเลือกสรร   สำนักงาน ก.พ.  ถนนพิษณุโลก  เขตดุสิต  กทม. 10300  วงเล็บมุมซองว่า  “หนังสือรับรองผลภาค ก.  ของ ก.พ.”   เพื่อสำนักงาน ก.พ. จะได้ตรวจสอบความถูกต้อง และจัดส่งหนังสือรับรองผลการสอบให้ท่านต่อไป
                    3.2   กรณีที่มีเครื่องหมาย   **    หมายถึง  ผู้ที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบคุณสมบัติ   หรือผู้ที่ไม่ส่งเอกสารการศึกษาให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติดตรวจคุณสมบัติ     ซึ่งสำนักงาน   ก.พ. จะยังไม่ออกหนังสือรับรองผลการสอบภาค  ก.   ให้จนกว่าจะได้ตรวจสอบว่า   มีคุณสมบัติตรงตามประกาศรับสมัครสอบ
                4. ผู้ที่ได้รับหนังสือรับรองผลการสอบภาค  ก.   ของ ก.พ.  สามารถใช้ในการสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นข้าราชการพลเรือนสามัญได้โดยเมื่อส่วนราชการใดประกาศรับสมัครสอบแข่งขัน ฯ  ที่รับสมัครจากผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางใดทางหนึ่งและเป็นผู้ที่สอบผ่านภาค ก.  ของ  ก.พ.    ให้ผู้ที่สอบผ่านภาค ก.     ซึ่งมีวุฒิการศึกษาตรงตามประกาศรับสมัครไปยื่นใบสมัครสอบ     โดยให้นำบัตรประจำตัวประชาชนและหนังสือรับรองผลการสอบภาค  ก. (ฉบับจริง)  พร้อมสำเนาไปแสดงต่อส่วนราชการนั้น ๆ ด้วย                5. หากปรากฏภายหลังว่าผู้สมัครสอบรายใดมีคุณสมบัติไม่ตรงตามประกาศรับสมัครสอบ   ถึงแม้ว่าผู้สมัครสอบรายนั้นจะเป็นผู้มีรายชื่อขึ้นทะเบียนผู้สอบผ่านภาค ก. ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. ฉบับนี้ ก็จะไม่มีสิทธิได้รับการบรรจุและแต่งตั้งให้เข้ารับราชการในตำแหน่งที่สอบแข่งขันได้

                                            ประกาศ  ณ  วันที่  23  พฤษภาคม  พ.ศ. 2549

 

      สำเนาถูกต้อง                                     (ลงชื่อ)          วนิดา  นวลบุญเรือง

 

                                                                  (นางสาววนิดา  นวลบุญเรือง)

        (นางวีระยา  วังกานนท์)                                        รองเลขาธิการ ก.พ.

                     นักวิชาการสอบ 8 ว                                           ปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ ก.พ.