ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในสำนักงาน ป.ป.ส.


          ตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ลงวันที่ ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๔๘ รับสมัครคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ๓ โดย
รับสมัครทางอินเตอร์เน็ตระหว่างวันที่ ๒๗ – ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๔๘ นั้น
บัดนี้ กำหนดระยะเวลาการรับสมัครได้เสร็จสิ้นลงแล้ว และได้ตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งแล้วปรากฏว่ามีผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือกในตำแหน่งดังกล่าวตามรายชื่อ ดังต่อไปนี้

  ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ๓

เลขประจำตัวสอบ                 ชื่อ-นามสกุล
๑                             นางสาวอุมารินทร์ คำนวนดี
๒                             นายวรวุธ เชวงเกียรติ
๓                             นางสาวนิภาพร เก้งโทน
๔                             นางสาวสุภาพร เหล็งบำรุง
๕                             จ.ส.ต.นัฏฐ์ โกมุทธพงศ์

กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบและระเบียบเกี่ยวกับการสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการในตำแหน่งเจ้าหน้าที่วิเทศสัมพันธ์ ๓

                     

ประกาศ  ณ วันที่   ๙    เดือน  มิถุนายน พ.ศ.  ๒๕๔๘

พลตำรวจโท กฤษณะ ผลอนันต์

(กฤษณะ ผลอนันต์)

เลขาธิการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด