รายนามบุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ปีพ.ศ.๒๕๓๗-๒๕๔๕

           
                 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้เริ่มโครงการยกย่องและประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดับดีเด่น และระดับดี
                 โดยพิจารณาคัดเลือกจากหน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรธุรกิจเอกชนและองค์กรประชาชนทั่วประเทศที่มีประวัติดี ไม่พัวพันเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เสียสละ อุทิศตน ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน และจัดพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณก่อนวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปีที่ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งของวันต่อต้านยาเสพติด จนถึงปี ๒๕๔๔ นี้ ได้มอบโล่แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานระดับดีเด่นไปแล้วจำนวน ๒๙๖ ราย เป็นประเภทบุคคล ๑๘๕ รายและประเภทองค์กร ๑๑๑ ราย มอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานในระดับดี จำนวน ๒๐๕ ราย เป็นประเภทบุคคล ๑๓๗ ราย และประเภทองค์กร ๖๘ ราย

รายชื่อบุคคล/องค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๓๗
รายชื่อบุคคล/องค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๓๙
รายชื่อบุคคล/องค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๔๐
รายชื่อบุคคล/องค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๔๑
รายชื่อบุคคล/องค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๔๒
รายชื่อบุคคล/องค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๔๓
รายชื่อบุคคล/องค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๔๔
รายชื่อบุคคล/องค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๔๕


รายชื่อบุคคล/องค์กรที่มีผลงานดีเด่น
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๓๗
ประเภทองค์กร ด้านการพัฒนาสังคม
๑. บริษัทโกดัก (ประเทศไทย) จำกัด
๒. วัดศรีโสดา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
๓. คณะทำงานโครงการต่อต้านยาเสพติด อำเภอเลาขวัญ จังหวัดกาญจนบุรี
ประเภทองค์กร ด้านการปราบปรามยาเสพติด
๑. หน่วยปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ กองบัญชาการตำรวจปราบปรามยาเสพติด
๒. ชุดเฉพาะกิจสืบสวนปราบปรามยาเสพติด จังหวัดระยอง
๓. ชุดเฉพาะกิจสืบสวนปราบปรามยาเสพติด จังหวัด สมุทรสาคร
๔. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๒
๕. กองกำกับการ ๓ ตำรวจน้ำ จังหวัด สุราษฎร์ธานี
ประเภทบุคคล ด้านการพัฒนาสังคม
๑. พันเอก (พิเศษ) นายแพทย์ประเทือง เพ็ขรบุตร
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กมลา แสงสีทอง
๓. รองศาสตราจารย์ ดร.มาลิน จุลศิริ
ประเภทบุคคล ด้านการปราบปรามยาเสพติด
๑. พ.ต.อ.ศิริพงษ์ สรรพตานนท์
๒. ร.ต.อ. สมยา ด้วงเล็ก
๓. ร.ต.ท.อดุลย์ ชายพักตร์
๔. ส.ต.อ.ทนงชัย วงศ์มงคลศิริ
๕. ส.ต.ท.บุญเลิศ กล้าหาญ
๖. ร.ต.อ.พรศักดิ์ งามดี
๗. จ. ส.ต.นิกุล อุปมา
๘. ด.ต.เผด็จ ชาประยูร
๙. ร.อ.พิชัย ล้อชูสกุล ร.น.

กลับด้านบน

รายชื่อบุคคล/องค์กรที่มีผลงานดีเด่น
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๓๙

ประเภทองค์กร ด้านป้องกันยาเสพติด
๑. บริษัทมติชน จำกัด (มหาชน)
๒. หนังสือพิมพ์เดลินิวส์
๓. บริษัทไทยสมุทรพาณิชย์ประกันภัย จำกัด
๔. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัด สงขลา
๕. สมาคมยุวมุสลิมแห่งประเทศไทย จังหวัดยะลา
๖. กลุ่มอาสาสมัครนานาชาติ "เดอะแฟมิลี่"
๗. บริษัท กันตนา กรุ๊ป จำกัด
ประเภทองค์กร ด้านการปราบปรามยาเสพติด
๑. กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน ๒๔
๒. กองกำกับการสืบสวนสอบสวน สำนักงานตำรวจภาค ๗
๓. กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดน ภาค ๑
๔. ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด จังหวัดราชบุรี
๕. ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด จังหวัดลพบุรี
๖. ชุดปฏิบัติการสืบสวนปราบปรามยาเสพติด จังหวัดสมุทรสาคร
ประเภทองค์กร ด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
๑. ศูนย์เบิกอรุณในประเทศไทย จังหวัดเชียงราย
๒. โครงการบ้านร่มเย็น
๓. โรงพยาบาลอินทร์บุรี
๔. ศูนย์เกิดใหม่ จังหวัดราชบุรี

ประเภทองค์กร ด้านบริหารงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด

๑. คณะอนุกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัดพัทลุง
๒. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด จังหวัด สมุทรสาคร
ประเภทบุคคล ด้านป้องกันยาเสพติด
๑. นายไตรภพ ลิมปพัทธ์
๒. นางกรรณิกา ธรรมเกษร
๓. พันตำรวจโทนรงค์ แสวงจิตร์
๔. นายดาบตำรวจสุทัย นิลพฤกษ์
๕. นายดาบตำรวจสถาพร คงชุ่ม
๖. นายคำภา นามณีชม
๗. นายสัญชัย ตุลาบดี
๘. นางงบ จันทรเสนา
๙. นายสุนทร นาคประดิษฐ์
๑๐. นายนำพล แจ้งรู้สุข
๑๑. นางประภาภรณ์ ประเสริฐสม
๑๒. นายสมจิตต จันทร์อัมพร
๑๓. นางสิริเกศ ผดุงโรจนวิทย์
๑๔. นายเลิศชัย ต้นเจริญรุ่งเรือง
๑๕. นางสาวจันทร์ศิริ วาทพงษ์
ประเภทบุคคล ด้านการปราบปรามยาเสพติด
๑. นายสำเนา พลพาณิชย์
๒. นายสุทธิ สังสรรค์อนันต์
๓. พลตำรวจโทเขตต์ นิ่มสมบุญ
๔. พันตำรวจโทนิคม สภาพพร
๕. ร้อยตำรวจเอกปรีชา ทองสมพล
๖. จ่าสิบตำรวจตรีโสภณ ศรีสายสุข
ประเภทบุคคล ด้านบำบัดรักษา
๑. นายพิศิษฐ์ วิริยสกุล
๒. นายแพทย์สุชาติ ตรีทิพย์ธิคุณ
๓. นายพินิจ พุทธนิวา

กลับด้านบน

รายชื่อบุคคล/องค์กรที่มีผลงานดีเด่น
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๔๐

ประเภทองค์กร ด้านป้องกันยาเสพติด
๑. สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ อ มท.
๒. สถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง ๕
๓. สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบกช่อง ๗
๔. สถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสี ช่อง ๙ อ มท.
๕. สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยช่อง ๑๑
๖. สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
๗. การปิโตรเลียมแห่งประเทศไทย
๘. บริษัท แกรมมี่ เอนเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
๙. บริษัท อาร์เอส โปรโมชั่น ๑๙๙๒ จำกัด
๑๐. บริษัท เวิร์คพอยท์ เอนเทอร์เทนเมนท์ จำกัด
๑๑. การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย
๑๒. การไฟฟ้านครหลวง
๑๓. การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
๑๔. บริษัท ตรีเพชรอีซูซุ เซลล์ จำกัด
๑๕. โรงเรียน ตรีมหาพฤฒาราม
๑๖. บริษัท รถไฟดนตรี จำกัด
๑๗. นิตยสารดาราภาพยนตร์
ประเภทองค์กร ด้านการปราบปรามยาเสพติด
๑. หน่วยสงครามพิเศษทางเรือ กองเรือยุทธการ
๒. กองข่าว กองเรือยุทธการ
๓. กองร้อย ตชด. ๑๒๔ จังหวัด สระแก้ว
ประเภทองค์กร ด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
๑. ศูนย์ฟื้นฟูชีวิตผู้ติดยาเสพติดคอมมูนิตา อินคอนโทร
๒. ศูนย์พัฒนาความประพฤตินักเรียนนักศึกษา จังหวัดชลบุรี
๓. กองฟื้นฟูสมรรถภาพทหาร โรงพยาบาลอานันทมหิดล จังหวัดลพบุรี
๔. วิทยาลัยเทคนิคสิงห์บุรี

ประเภทองค์กร ด้านบริหารงานป้องกันและแก้ไขยาเสพติด

๑.ศูนย์ประสานงานกลางองค์การภาคเอกชนต่อต้านยาเสพติด (ศ.อ. .)
๒. จังหวัดนครศรีธรรมราช
๓. จังหวัดยะลา
๔. ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ (ศอ.บต.)
๕. สำนักงานจังหวัดสิงห์บุรี
ประเภทบุคคล ด้านการดำเนินงานป้องกันยาเสพติด
๑.นายมนุชญ์ วัฒนโกเมร
๒. นายศิวะ แสงมณี
๓. นายชูชาติ พูลศิริ
๔. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาติชาย ณ เชียงใหม่
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุบรรณ จันทบุตร
๖. นายธวัช วงศ์อนันต์
๗. นายประเสริฐ กุลนิยมพร
๘. นายวินัย ไทยถาวร
๙. นายโยธิน สมุทรคีรี
๑๐. นายดาบตำรวจบัณฑิต หนูทอง
ประเภทบุคคล ด้านการสนับสนุนงานป้องกันยาเสพติด
๑.รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิชัย โปษยะจินดา
๒. นายประจวบ วัจนะรัตน์
๓. นางดรุณีนาถ นาคคง
๔. ดร.เสริน บุณณะหิตานนท์
๕. ศาสตราจารย์ไชยยศ เหมะรัชตะ
๖. รองศาสตราจารย์วีระพงษ์ บุญโญภา
๗. นางกาญจนารัตน์ ลีวิโรจน์
๘. นางวรัญญา จิระวิพูลวรรณ
๙. ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธ มัยลาภ
๑๐. นายจารึก อะยะวงศ์
๑๑. นายสุพรรณ ไวลิขิต
๑๒. นายบุญเอก เนียรนาถสกุล
๑๓. นายวิชัย ศรีประเสริฐ
๑๔. นายสรรเสริญ ปัญญาธิวงศ์
ประเภทบุคคล ด้านการปราบปรามยาเสพติด
๑. พันตำรวจโทพงษ์เดช พรหมวิจิตร
๒. พันตำรวจตรีณรงค์ เนตรบุตร
๓. พันตำรวจตรีสุรกิตต์ คล้ายอุดม
๔. ร้อยตำรวจเอกเกรียงไกร รับงาม
๕. ร้อยตำรวจเอกไพรัช เศรษฐจิตต์
๖. ร้อยตำรวจโทธานี นาคหกวิค
๗. นายดาบตำรวจมนูญ นครพงศ์
ประเภทบุคคล ด้านบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
๑. ดร.โมฮัมมัด อับดุลกาเดร์
๒. นายแพทย์อนันตชัย ไทยประทาน
๓. ซิสเตอร์สุมาลี อรัญญกานนท์
๔. ซิสเตอร์อุไรวรรณ งามวงศ์

กลับด้านบน

รายชื่อบุคคล/องค์กรที่มีผลงานดีเด่น
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๔๑

ประเภทองค์กร ด้านป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑.บริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด
๒. มาคมศิลปินตลก(ประเทศไทย)
๓. ทีมฟุตบอลยู-สตาร์
๔. บริษัทเจ เอส แอล จำกัด
๕. บริษัทมาลีซัพพลาย(๑๙๙๔) จำกัด
๖. โรงเรียนสิงหพายุ "ประสานมิตรอุปถัมภ์"
๗. ศูนย์พัฒนาคุณภาพชีวิตวัดเทพมงคล
๘. ชุมชนบ้านคลองบางโพธิ์ใหม่ หมู่ ๔ ต.คูหลวง อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี
ประเภทองค์กร ด้านการปราบปรามยาเสพติด
๑. กองทัพบกภาคที่ ๓
๒. กองบังคับการตำรวจ จ.เชียงราย
๓. ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด จ.ประจวบคีรีขันธ์
๔. ชุดปฏิบัติการปราบปรามยาเสพติด จ.ฉะเชิงเทรา
๕. ตำรวจภูธรภาค ๔
๖. ชุดปราบปรามยาเสพติด สภอ.เมืองลำปาง
๗. ศูนย์ปฏิบัติการพิเศษกองทัพบก
ประเภทบุคคล ด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๑.นายนิธิศักดิ์ ราชพิตร
๒. นายสมเจตน์ วิริยะดำรงค์
๓. นายแพทย์ขจิต ชูปัญญา
๔. นายแพทย์ธงชัย อุ่นเอกลาภ
๕. นางกรองทอง กนกลาวัณย์
๖. นายทรงวิทย์ จิรโสภิณ
๗. นายปัญญา ประดิษฐ์ธรรม
๘. นางบุญมี อินศร
๙. พ.ต.อ.สมชาย จารุภูมิ
๑๐. พ.ต.อ.ทนงศักดิ์ ทั่งทอง
๑๑. พ.ต.ท.จรัล จิตเจือจุน
๑๒. นางวิไลรัตน์ เดียวกุล
๑๓. นาย สมชาติ เจริญวิลาสพงษ์
๑๔. นายพิเชษฐ์ โพยมเมฆา
๑๕. ร.ต.ท.อุ มาน ยีตาหวี
๑๖. ด.ต. สุพจน์ อินทร์ วาท
ประเภทบุคคล ด้านปราบปรามยาเสพติด
๑.นายจรัล ภักดีธนากุล
๒. นายบัญชา เสือสุวรรณศรี
๓. พ.ต.อ.ภาณุรัตน์ มีเพียร
๔. พ.ต.ท.ประภา ปิยะมงคล
๕. พ.ต.ท.สิทธิ จิระสวัสดิพงศ์
๖. ร.ต.อ.ธวัชชัย จงหวัง
๗. ร.ต.ท.ประจวบ ขุลีดี
๘. ด.ต.สุวรรณ สอนอาจ
๙. จ.ส.ต.ขวัญชัย มายะเขียว
๑๐. Mr.Kenneth D.Ferguson

กลับด้านบน

รายชื่อบุคคล/องค์กรที่มีผลงานดีเด่น
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๔๒

ประเภทองค์กร ด้านลดความต้องยาเสพติด
๑. มูลนิธิพระเทพสุวรรณมุนี
๒. มาคมเพื่อการพัฒนาสังคมไทย
๓. มาคมผู้สื่อข่าวบันเทิงแห่งประเทศไทย
๔. ฝ่ายข่าวอาชญ่ากรรม สถานีโทรทัศน์ไอทีวี
๕. บริษัท บรอดคาซท์ ไทย เทเลวิชั่น จำกัด
๖. สำนักงานกินแบ่งรัฐบาล
๗. โรงเรียนพณิชยการชัยนาท
๘. คณะทำงานชุมชนคลองตะเคียน
๙. มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย
ประเภทองค์กร ด้านลดปริมาณยาเสพติด
๑. สำนักงานตำรวจภูธรภาค ๕
๒. กองบินตำรวจ (หน่วยบินตำรวจเชียงใหม่ เชียงราย ตาก พิษณุโลก)
๓. ชุดปฏิบัติการตำรวจภูธรจังหวัดเลย
ประเภทบุคคล ด้านลดความต้องการยาเสพติด
๑. นายโกเมศ แดงทองดี
๒. นายพีระ มานะทัศน์
๓. นายบัญญัติ จันทร์เ นะ
๔. นายมานิต ศิลปอาชา
๕. นายสมพร ปานะชาติ
๖. นางปราณี รอดโพธิ์ทอง
๗. นางเอมอร ร้อยสุวรรณ
๘. นายแพทย์จรูญ จิตติวุฒิการ
๙. นายถิรชัย วุฒิธรรม
๑๐. นาย สายัณห์ เจริญวัย
๑๑. นายปิยะ เคนขยัน
๑๒. นายมงคล สุระสัจจะ
๑๓. นายองอาจ วีระภัทรสกุล
๑๔. นางนงเยาว์ พรหมคุณ
๑๕. นายสุชาติ แจสุรภาพ
๑๖. นางสาว สุภาพร ศิริพรเลิศ
ประเภทบุคคล ด้านลดปริมาณยาเสพติด
๑. พันตำรวจเอกศักดา เตชะเกรียงไกร
๒. พันโท สุปัญญา วิไลรัตน์
๓. นายพัว ซอยเก็ก
๔. พันตำรวจตรีพรชัย ไข่สนอง
๕. นายศิริชัย ลิ้มเลิศเจริญวานิช
๖. นายประซิล นิลเขต
๗. นางอรอนงค์ วัชระเศรษฐกุล
๘. พันตำรวจเอกทนงศักดิ์ ภัทรภาณุ
๙. ร้อยตำรวจเอกมนัส ฑิตะลำพูน
๑๐. ร้อยตำรวจเอกนิติ ทองอ่อน
๑๑. ร้อยตำรวจเอกปรีดา อิ่มเจริญ
๑๒. จ่าสิบตำรวจหาญ บัวพันธ์

กลับด้านบน

รายชื่อบุคคล/องค์กรที่มีผลงานดีเด่น
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๔๓

ประเภทองค์กร ด้านลดปริมาณยาเสพติด
๑. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดเลย
ประเภทองค์กร ด้านลดความต้องการยาเสพติด
๑. รายการวิทยุพิทักษ์เมือง
๒. บริษัท สมาร์ทบอม จำกัด
๓. บริษัท ศิลามีเดียเฮ้าส์ จำกัด
๔. ศูนย์แสงธรรมนำทางชีวิต
๕. กองบังคับการฝึกพิเศษ กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
ประเภทบุคคล ด้านลดปริมาณยาเสพติด
๑. นายเกษม ชาญไววิทย์
๒. พลตำรวจตรีเจษฎางค์ พรหมสาขา ณ กลนคร
๓. พลตรีจำลอง โพธิ์ทอง
๔. พลตำรวจตรีกิตติ สินธุสุวรรณ
๕. พลตำรวจตรีธวัชชัย จุลสุคนธ์
๖. พันตำรวจเอกจำนงค์ แก้วศิริ
๗. พันตำรวจเอกปราโมทย์ เอี่ยมทัศน์
๘. พันตำรวจเอกดำรงค์ ดำรงฤทธิเดช
๙. พันตำรวจตรีนพดล ศิริจรรยา
๑๐. ร้อยตำรวจเอกทรงยศ ฟักจันทร์
ประเภทบุคคล ด้านลดความต้องการยาเสพติด

๑. นายอุสมาน อาดัม
๒. นายสุรินทร์ กิจนิตย์ชีว์
๓. นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช
๔. พลตำรวจโทพิชัย สุนทร สัจบูลย์
๕. นายปัญญารัตน์ ปานทอง
๖. นายแสวง จันทร์ถนอม
๗. พลตำรวจตรีธีระ ชำนาญหมอ
๘. นายวีรวุฒ อัสสกุล
๙. นาย สามารถ ลอยฟ้า
๑๐. นายอดุลย์ พลบุตร
๑๑. พันตำรวจเอกจตุพล ปานรักษา
๑๒. นางพัชรินทร์ ฉัตรคำ
๑๓. ดาบตำรวจ สุวรรณกิจ วณิชชานนท์
๑๔. นายยงยุทธ วีระพงศ์
๑๕. นาย สมโภชน์ สุทธาธิวงศ์
๑๖. นายยอด นครนายก
๑๗. นายสายัณห์ อินทรภักดิ์
๑๘. นางศิริกุล วิเศษ
๑๙. นางสาวปิยสุดา จันทรสุข
๒๐. นายสหภาพ พ่อค้าทอง
๒๑. ดาบตำรวจ สำรวย ซาอุรัมย์
๒๒. นายพงษ์เธียร ธระเสนา
๒๓. นางชมภูนุช บุญลุ่ม
๒๔. นายสมคิด อิสรานนท์ชัย
๒๕. นายสมบัติ หมัดเสริมสิน

กลับด้านบน

รายชื่อบุคคล/องค์กรที่มีผลงานดีเด่น
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๔๔

ประเภทบุคคล ด้านลดความต้องการยาเสพติด
ชื่อ
ตำแหน่ง
๑. นายดาบตำรวจสุทธิศักดิ์ มณเฑียรทอง ผู้บังคับหมู่งานป้องกันปราบปราม
สถานีตำรวจนครบาลปทุมวัน
๒. พลตำรวจตรีดิเรก พงษ์ภมร ผู้บังคับการกองบังคับการฝึกพิเศษ
กองบัญชาการตำรวจตระเวนชายแดน
๓. นาง สายสม วงศาสุลักษณ์ ประธานฝ่ายจัดหาทุน ชมรมหัวใจไร้สารฯ
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กนิษฐา กล่อมเกลา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ระดับ ๘
สถาบันราชภัฏเพชรบุรี
๕. นายเฉลิมพล พันธ์บัว อาจารย์ ๑ ระดับ ๕ โรงเรียนมัธยมวัดเบญจมบพิตร
๖. นายนพพร จันทร์ถง รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐม
๗. นายศิริชัย ศรีเหนี่ยง หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน
สำนักงานจังหวัดลพบุรี
๘. พลตำรวจตรีธงชัย ขำสุวรรณ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดอ่างทอง
๙. นางณัฐินา กิรัตน์ อาจารย์ระดับ ๗ โรงเรียนดัดดรุณี จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๐. นาย สุนทร จัตุชัย รองผู้ว่าราชการจังหวัดสกลนคร
๑๑. นายสุทธินันท์ บุญมี นายอำเภอนากลาง จังหวัดหนองบัวลำภู
๑๒. นายแพทย์ทรงเกียรติ ปิยะกะ อาจารย์พิเศษ (อาสาสมัคร)
ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
๑๓. พันตำรวจโทวิโรจน์ พริกบุญจันทร์ รองผู้กำกับการ ๕ กองบังคับการอำนวยการ
ตำรวจภูธรภาค ๕
๑๔. นายประเสริฐ ธนาฤทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนศรีธนาพณิชยการเทคโนโลยี
จังหวัดเชียงใหม่
๑๕. พระอาจารย์วีระพันธ์ รกขิตสีโล หัวหน้าฝ่ายฝีกอบรม ศูนย์พัฒนาคุณธรรม
มหาวชิราลงกรณราชวิทยาลัย
ประเภทบุคคล ด้านลดปริมาณยาเสพติด
ชื่อ
ตำแหน่ง
๑. นายอรรถพิทย์ ณ นคร อัยการพิเศษประจำกรม
หัวหน้ากองคดียาเสพติด สำนักงานอัยการสูงสุด
๒. พันตำรวจเอกเดชณรงค์ สุทธิชาญบัญชา รองผู้บังคับการตำรวจภูธร
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์
๓. พลตำรวจตรีอรุณ ชมบุญ รองผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๓
๔. นายธวัช เสถียรนาม รองผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น
๕. พันตำรวจโทธรรมจักร คงมงคล รองผู้กำกับการ หัวหน้า สถานีตำรวจภูธรกิ่งอำเภอโคกโพธิ์ไชย
จังหวัดขอนแก่น
๖. พันตำรวจเอกโกวิท สุทธิบุตร รองผู้บังคับการตำรวจภูธร จังหวัดชุมพร
๗. ร้อยตำรวจเอกอำนวย ชูสงค์ รองผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๓๔

กลับด้านบน

รายชื่อบุคคล/องค์กรที่มีผลงานดีเด่น
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๔๕

ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติด
๑. เครือข่ายพระวิทยากรป้องกันยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดหนองแวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
     จังหวัดขอนแก่น
ประเภทบุคคล ด้านการป้องกันยาเสพติด
ชื่อ
ตำแหน่ง
๒. นายแพทย์กำพล กาญจโนภาส นายแพทย์ระดับ ๘ โรงพยาบาลหาดใหญ่
๓. นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่ม ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทยางสยามพระประแดง จำกัด
(สยามมิชลินกรุ๊ป)
๔. พันโท สุวรรณ เชิดฉาย ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๘
ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย
๕. พันตำรวจโท สุรชัย เทศวงศ์ สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรอำเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี
๖. นายประดิษฐ์ ยมานันท์ นายอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
๗. นายสันติ เกิดอินทร์ นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
๘. นางสาวกรองทอง เง่าสุวรรณ์ อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๙. นายสุคนธ์ พรหมรักษา นักจิตวิทยา ๕ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
๑๐. นายมนัส เวียงลอ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านลอ ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
๑๑. นายดาบตำรวจ พล สุวรรณชาตรี รองหัวหน้าชุดรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน
ที่ ๔๓ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๑๒. นายดาบตำรวจ วิทยา จันทร์ศิริ ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรตำบล
แสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำหน้าที่
หัวหน้าตำรวจชุมชนตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๓. นายดาบตำรวจ ธวัช ชะนะ ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรตำบล
แสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำหน้าที่
หัวหน้าตำรวจชุมชนตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์
๑๔. จ่าสิบตรี สุรพล ใจห้าว วิทยากรประจำชุดรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๔ กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ ๔๒ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๕. นายวิวัฒน์ วงศ์ภัทรฐิติ พิธีกรรายการซูปเปอร์จิ๋ว กรรมการบริหาร
บริษัท ซูปเปอร์จิ๋ว จำกัด
๑๖. นายสัญญา เจริญลาภทวี แกนนำชมรมหัวใจไร้สาร
ประเภทบุคคล ด้านการปราบปรามยาเสพติด
ชื่อ
ตำแหน่ง
๑๗. พลตำรวจโท ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗
๑๘. พลตำรวจตรี ชาตรี รัตตศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
๑๙. พันตำรวจเอก เพชรัตน์ แสงไชย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
๒๐. พันตำรวจเอก สำเนา ศุกระกาญจน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย กองบังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
๒๑. พันตำรวจเอก อนุรุต กฤษณะการะเกตุ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
๒๒. พันตำรวจโท ชลิต เกตุศรีเมฆ รองผู้กำกับการอำนวยการกองบังคับการตำรวจภูธร
จังหวัดสมุทรสาคร
๒๓. พันตำรวจโท ประสงค์ เทพรักษ์ รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๗
๒๔. พันตำรวจโท สุนทร จันทรางกูร รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน
สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
๒๕. พันตำรวจโท สุพจน์ แสงเพชร สารวัตรป้องกันและปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
๒๖. พันตำรวจตรี สุรพล ก้อมน้อย สารวัตรกองกำกับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจนครบาล ๓
กองกำกับการสืบสวนสอบสวนนครบาล ๓
ประเภทบุคคล ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ชื่อ
ตำแหน่ง
๒๗. พลเอก เรืองโรจน์ มหาศรานนท์ ผู้บัญชาการหน่วยทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๘. นายแพทย์ยุคล กาญจนรักษ์ นายแพทย์ ๘ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)
หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ประเภทบุคคล ด้านการส่งเสริม/สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชื่อ
ตำแหน่ง
๒๙. นายกฤช อาทิตย์แก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
๓๐. นายแพทย์อภินันท์ อร่ามรัตน์ อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๓๑. นางสาวสมนึก รอดประเสริฐ กรรมการศูนย์ประสานงานกลางองค์การภาคเอกชนต่อต้าน
ยาเสพติด สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
๓๒. นายวิศาล เพชรคง นายอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
๓๓. นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเภทบุคคล ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ชื่อ
ตำแหน่ง
๓๔. นางมัทณียา มากสมบูรณ์ ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุและผู้ประกาศข่าว ช่อง ๑๑
สำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๘ กรมประชาสัมพันธ์
๓๕. นางสาวเดือนแรม อุไรศรี ผู้ผลิตรายการและจัดรายการวิทยุ
ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติด
๓๖. ตำรวจภูธรภาค ๓
๓๗. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์
๓๘. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง
๓๙. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
๔๐. ชุดปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
๔๑. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๒ บ้านทุ่งละคร อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
๔๒.เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
๔๓. องค์กรแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชนหนองปากโลงจังหวัดนครปฐม
๔๔. ชมรมทีนเอจโมเดิร์น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
๔๕. ทีมฟุตบอล ๑๖๘ ชั่วโมง
ประเภทองค์กร ด้านการปราบปรามยาเสพติด
๔๖. สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประเภทองค์กร ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
๔๗. กรมราชทัณฑ์

๔๘. ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔๙. โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ประเภทองค์กร ด้านการส่งเสริม/สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๕๐. กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองทัพบก
๕๑. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพบก
๕๒. ศูนย์พัฒนาความรู้ด้านปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรภาค ๕
๕๓. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
๕๔. บริษัทเทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
๕๕. คณะวิทยากรจังหวัดตาก
ประเภทองค์กร ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๕๖. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
๕๗. สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗
๕๘. บริษัทกันตนา กรุ๊ป จำกัด
๕๙. บริษัทแปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
๖๐. กลุ่มบริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กลับด้านบน