การประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

           
                 สำนักงาน ป.ป.ส. ได้เริ่มโครงการยกย่องและประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติงานและหน่วยงานที่มีผลงานดีเด่น เป็นประโยชน์ต่อสังคมในระดับดีเด่น และระดับดี
                 โดยพิจารณาคัดเลือกจากหน่วยงานราชการ องค์กรภาคเอกชน องค์กรธุรกิจเอกชนและองค์กรประชาชนทั่วประเทศที่มีประวัติดี ไม่พัวพันเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เสียสละ อุทิศตน ดำเนินงานอย่างต่อเนื่องมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ต่อสาธารณชน และจัดพิธีมอบโล่และประกาศเกียรติคุณก่อนวันที่ ๒๖ มิถุนายน ของทุกปีที่ถือเป็นกิจกรรมหนึ่งของวันต่อต้านยาเสพติด จนถึงปี ๒๕๔๔ นี้ ได้มอบโล่แก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานระดับดีเด่นไปแล้วจำนวน ๒๙๖ ราย เป็นประเภทบุคคล ๑๘๕ รายและประเภทองค์กร ๑๑๑ ราย มอบประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรที่มีผลงานในระดับดี จำนวน ๒๐๕ ราย เป็นประเภทบุคคล ๑๓๗ ราย และประเภทองค์กร ๖๘ ราย

รายชื่อบุคคล/องค์กรที่มีผลงานดีเด่นในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๔๕
กำหนดการพิธีมอบเข็มกลัดทองเกียรติยศ โล่เกียรติคุณ และโล่ที่ระลึก

การดำเนินงานที่ผ่านมา

ปี พ.ศ.
รวม
ด้านลดความต้องการยาเสพติด
ด้านลดปริมาณยาเสพติด
หมายเหตุ
องค์กร
บุคคล
องค์กร
บุคคล
๒๕๓๗
๒๐
เป็นข้อมูลเฉพาะรางวัลประเภทดีเด่น
๒๕๓๙
๔๓
๑๓
๑๘
ที่ได้รับโล่เท่านั้น
๒๕๔๐
๖๔
๒๖
๒๘
๒๕๔๑
๔๑
๑๖
๑๐
๒๕๔๒
๔๐
๑๖
๑๒
 
๒๕๔๓
๔๑
๒๕
๑๐
 
๒๕๔๔
๔๖
๑๑
๑๕
๑๐
๑๐
 

              ในปี ๒๕๔๕ นี้ คณะกรรมการพิจารณาบุคคลและองค์กรดีเด่นด้านยาเสพติด ได้พิจารณาให้เปลี่ยนแปลงหลักเกณฑ์การประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กรใหม่ ให้มีรางวัลผลงานดีเด่นเพียงอย่างเดียว โดยแบ่งเป็น ๕ ประเภท ดังนี้

ผลการพิจารณาระดับดี ประจำปี ๒๕๔๕

ประเภท / ผลงาน องค์กร บุคคล หมายเหตุ
๑. ด้านการป้องกันยาเสพติด
๑๑
๑๕
เป็นบุคคลและองค์กร
๒. ด้านการปราบปรามยาเสพติด
๑๐
ทั้งส่วนกลางและภูมิภาค
๓. ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
 
๔. ด้านส่งเสริม/สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
 
๕. ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 
รวม
๖๐ ราย
 


รายชื่อบุคคล/องค์กรที่มีผลงานดีเด่น
ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี ๒๕๔๕

ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติด
๑. เครือข่ายพระวิทยากรป้องกันยาเสพติดภาคตะวันออกเฉียงเหนือ วัดหนองแวง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง
     จังหวัดขอนแก่น
ประเภทบุคคล ด้านการป้องกันยาเสพติด
ชื่อ
ตำแหน่ง
๒. นายแพทย์กำพล กาญจโนภาส นายแพทย์ระดับ ๘ โรงพยาบาลหาดใหญ่
๓. นายอุดมศักดิ์ แย้มนุ่ม ผู้จัดการฝ่ายบุคคล บริษัทยางสยามพระประแดง จำกัด
(สยามมิชลินกรุ๊ป)
๔. พันโท สุวรรณ เชิดฉาย ผู้บังคับกองพันทหารราบที่ ๑ กรมทหารราบที่ ๘
ค่ายศรีสองรัก อำเภอเมือง จังหวัดเลย
๕. พันตำรวจโท สุรชัย เทศวงศ์ สารวัตรป้องกันปราบปราม สถานีตำรวจภูธรอำเภอเขมราฐ
จังหวัดอุบลราชธานี
๖. นายประดิษฐ์ ยมานันท์ นายอำเภอทุ่งตะโก จังหวัดชุมพร
๗. นายสันติ เกิดอินทร์ นายอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
๘. นางสาวกรองทอง เง่าสุวรรณ์ อาจารย์ ๒ ระดับ ๗ โรงเรียนห้องสอนศึกษา อำเภอเมือง
จังหวัดแม่ฮ่องสอน
๙. นายสุคนธ์ พรหมรักษา นักจิตวิทยา ๕ โรงพยาบาลเพชรบูรณ์
๑๐. นายมนัส เวียงลอ ผู้ใหญ่บ้าน บ้านลอ ตำบลลอ อำเภอจุน จังหวัดพะเยา
๑๑. นายดาบตำรวจ พล สุวรรณชาตรี รองหัวหน้าชุดรณรงค์ต่อต้านยาเสพติด ศูนย์ป้องกันและ
ปราบปรามยาเสพติด กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดน
ที่ ๔๓ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
๑๒. นายดาบตำรวจ วิทยา จันทร์ศิริ ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรตำบล
แสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำหน้าที่
หัวหน้าตำรวจชุมชนตำบลเกาะไร่ อำเภอบ้านโพธิ์
จังหวัดฉะเชิงเทรา
๑๓. นายดาบตำรวจ ธวัช ชะนะ ผู้บังคับหมู่งานป้องกันและปราบปราม สถานีตำรวจภูธรตำบล
แสนภูดาษ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา ทำหน้าที่
หัวหน้าตำรวจชุมชนตำบลบางกรูด อำเภอบ้านโพธิ์
๑๔. จ่าสิบตรี สุรพล ใจห้าว วิทยากรประจำชุดรณรงค์ป้องกันการแพร่ระบาดของยาเสพติด
กองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒๔ กองกำกับการตำรวจ
ตระเวนชายแดนที่ ๔๒ ตำบลทุ่งปรัง อำเภอสิชล
จังหวัดนครศรีธรรมราช
๑๕. นายวิวัฒน์ วงศ์ภัทรฐิติ พิธีกรรายการซูปเปอร์จิ๋ว กรรมการบริหาร
บริษัท ซูปเปอร์จิ๋ว จำกัด
๑๖. นายสัญญา เจริญลาภทวี แกนนำชมรมหัวใจไร้สาร
ประเภทบุคคล ด้านการปราบปรามยาเสพติด
ชื่อ
ตำแหน่ง
๑๗. พลตำรวจโท ธีรวุฒิ บุตรศรีภูมิ ผู้บัญชาการตำรวจภูธรภาค ๗
๑๘. พลตำรวจตรี ชาตรี รัตตศิริ ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคาม
๑๙. พันตำรวจเอก เพชรัตน์ แสงไชย ผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรอำเภอโพธาราม
จังหวัดราชบุรี
๒๐. พันตำรวจเอก สำเนา ศุกระกาญจน์ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย กองบังคับการ
ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงราย
๒๑. พันตำรวจเอก อนุรุต กฤษณะการะเกตุ รองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดนราธิวาส
๒๒. พันตำรวจโท ชลิต เกตุศรีเมฆ รองผู้กำกับการอำนวยการกองบังคับการตำรวจภูธร
จังหวัดสมุทรสาคร
๒๓. พันตำรวจโท ประสงค์ เทพรักษ์ รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวนตำรวจภูธรภาค ๗
๒๔. พันตำรวจโท สุนทร จันทรางกูร รองผู้กำกับการสืบสวนสอบสวน
สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
๒๕. พันตำรวจโท สุพจน์ แสงเพชร สารวัตรป้องกันและปราบปราม
สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่จัน จังหวัดเชียงราย
๒๖. พันตำรวจตรี สุรพล ก้อมน้อย สารวัตรกองกำกับการสืบสวนสอบสวน ตำรวจนครบาล ๓
กองกำกับการสืบสวนสอบสวนนครบาล ๓
ประเภทบุคคล ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
ชื่อ
ตำแหน่ง
๒๗. พลเอก เรืองโรจน์ มหาศรานนท์ ผู้บัญชาการหน่วยทหารพัฒนา กองบัญชาการทหารสูงสุด
๒๘. นายแพทย์ยุคล กาญจนรักษ์ นายแพทย์ ๘ (ด้านเวชกรรม สาขาอายุรกรรม)
หัวหน้ากลุ่มงานจิตเวช โรงพยาบาลอินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ประเภทบุคคล ด้านการส่งเสริม/สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
ชื่อ
ตำแหน่ง
๒๙. นายกฤช อาทิตย์แก้ว ผู้ว่าราชการจังหวัดกำแพงเพชร
๓๐. นายแพทย์อภินันท์ อร่ามรัตน์ อาจารย์ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทย์ศาสตร์
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
๓๑. นางสาวสมนึก รอดประเสริฐ กรรมการศูนย์ประสานงานกลางองค์การภาคเอกชนต่อต้าน
ยาเสพติด สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทย
ในพระบรมราชูปถัมภ์
๓๒. นายวิศาล เพชรคง นายอำเภอทับปุด จังหวัดพังงา
๓๓. นางแจ่มจิตร์ พูลสวัสดิ์ หัวหน้าฝ่ายนโยบายและแผน สำนักงานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
ประเภทบุคคล ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
ชื่อ
ตำแหน่ง
๓๔. นางมัทณียา มากสมบูรณ์ ผู้สื่อข่าวสถานีวิทยุและผู้ประกาศข่าว ช่อง ๑๑
สำนักประชาสัมพันธ์ เขต ๘ กรมประชาสัมพันธ์
๓๕. นางสาวเดือนแรม อุไรศรี ผู้ผลิตรายการและจัดรายการวิทยุ
ประเภทองค์กร ด้านการป้องกันยาเสพติด
๓๖. ตำรวจภูธรภาค ๓
๓๗. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดกาฬสินธุ์
๓๘. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดจังหวัดตรัง
๓๙. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด อำเภอวานรนิวาส จังหวัดสกลนคร
๔๐. ชุดปฏิบัติการชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรอำเภอบ้านใหม่ไชยพจน์ จังหวัดบุรีรัมย์
๔๑. หน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่ ๓๒ บ้านทุ่งละคร อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่
๔๒.เครือข่ายชุมชนเข้มแข็งวังสามหมอ อำเภอวังสามหมอ จังหวัดอุดรธานี
๔๓. องค์กรแก้ไขปัญหายาเสพติดชุมชนหนองปากโลงจังหวัดนครปฐม
๔๔. ชมรมทีนเอจโมเดิร์น โรงเรียนเฉลิมขวัญสตรี อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก
๔๕. ทีมฟุตบอล ๑๖๘ ชั่วโมง
ประเภทองค์กร ด้านการปราบปรามยาเสพติด
๔๖. สถานีตำรวจภูธรอำเภอแม่สาย จังหวัดเชียงราย
ประเภทองค์กร ด้านการบำบัดรักษาและฟื้นฟูสมรรถภาพผู้ติดยาเสพติด
๔๗. กรมราชทัณฑ์

๔๘. ค่ายฝึกการรบพิเศษสิชล จังหวัดนครศรีธรรมราช

๔๙. โรงพยาบาลสุไหงโก-ลก จังหวัดนราธิวาส
ประเภทองค์กร ด้านการส่งเสริม/สนับสนุนการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
๕๐. กรมกิจการพลเรือนทหารบก กองทัพบก
๕๑. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กองทัพบก
๕๒. ศูนย์พัฒนาความรู้ด้านปราบปรามยาเสพติด ตำรวจภูธรภาค ๕
๕๓. ศูนย์ป้องกันและปราบปรามยาเสพติดอำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา
๕๔. บริษัทเทเลคอมเอเชีย คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
๕๕. คณะวิทยากรจังหวัดตาก
ประเภทองค์กร ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
๕๖. บริษัท การบินไทย จำกัด (มหาชน)
๕๗. สถานีโทรทัศน์สีกองทัพบก ช่อง ๗
๕๘. บริษัทกันตนา กรุ๊ป จำกัด
๕๙. บริษัทแปซิฟิค อินเตอร์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
๖๐. กลุ่มบริษัท ยูไนเต็ด บรอดคาสติ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด

กำหนดการ
พิธีมอบเข็มกลัดทองเกียรติยศ โล่เกียรติคุณ และโล่ที่ระลึกแก่บุคคลและองค์กร
ที่มีผลงานดีเด่นด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด
วันจันทร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๔๕
ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก) ทำเนียบรัฐบาล

เวลา ๐๙.๓๐ น. - บุคคล ผู้แทนองค์กรและผู้มีเกียรติ ลงทะเบียน
- รับประทานอาหารว่าง
เวลา ๑๐.๐๐ น. - ผู้มีเกียรติ บุคคลและผู้แทนองค์กรที่ได้รับเข็มกลัดทองเกียรติยศและโล่เกียรติคุณ
พร้อมกัน ณ ตึกสันติไมตรี (หลังนอก)
- พิธีกรชี้แจงกำหนดการและซักซ้อมการเข้ารับฯ
- เลขาธิการ ป.ป.ส. กล่าวรายงานและประกาศเกียรติคุณบุคคลและองค์กรที่ได้รับรางวัลเข็มกลัดทองและโล่เกียรติยศ
- พิธีกรประกาศขานชื่อ บุคคล/ องค์กรเข้ารับเข็มกลัดทองเกียรติยศ โล่เกียรติคุณและโล่ที่ระลึก
- ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี
๑. มอบเข็มกลัดทองเกียรติยศ
๒. มอบโล่เกียรติคุณแก่บุคคลและองค์กร
๓. มอบโล่ที่ระลึกแสดงความขอบคุณคณะกรรมการและอนุกรรมการตรวจสอบ
ทรัพย์สินคดียาเสพติด
- ฯพณฯ กร ทัพพะรังสี รองนายกรัฐมนตรี ประธานในพิธี กล่าวคำปราศรัยและขอบคุณในความร่วมมือป้องกันและปราบปรามยาเสพติด
เวลา ๑๑.๐๐ น.

- ถ่ายภาพร่วมกัน