ศูนย์นิทรรศการยาเสพติด

(Narcotics Exhibition Center) เป็นสถานที่แสดงนิทรรศการถาวรสำหรับเยาวชนและ ประชาชนทั่วไป ที่ให้ความรู้เรื่องยาเสพติด รวมทั้งแนวความคิดในการปฏิบัติตน ให้ห่างไกลยาเสพติดที่กำลังเป็นปัญหาอยู่ในปัจจุบัน ซึ่งนับเป็นการสร้างภูมิคุ้มกันยาเสพติดในอีกแนวทางหนึ่ง

นอกจากนั้น "ศูนย์นิทรรศการยาเสพติด" ยังประกอบไปด้วยข้อมูลที่แสดงถึง พระปรีชาสามารถของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ด้วย

ศูนย์นิทรรศการยาเสพติด นำเสนอข้อมูลต่างๆ ด้วยสื่อที่ทันสมัย พร้อมระบบแสง สี เสียง และสื่อปฏิสัมพันธ์หลายชนิด เช่น แผงวงจรไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หุ่นจำลอง วัสดุ อุปกรณ์ ภาพ และของจริง เป็นต้น

ศูนย์นิทรรศการยาเสพติด ได้รับงบประมาณการจัดสร้างทั้งจากรัฐบาล และจากสำนักงานงบประมาณความช่วยเหลือป้องกัน และปราบปรามยาเสพติด สถานเอกราชฑูตสหรัฐอเมริกา ประจำประเทศไทย (NAS. NARCTICS AFFAIRS SECTION) ตั้งอยู่บนพื้นที่ 240 ตารางเมตร สำนักงาน ป.ป.ส. ถนนดินแดง เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร โทร 247-0901-19 เริ่มเปิดให้บริการ ตั้งแต่กันยายน 2543 เป็นต้นไป ซึ่งจะใช้เวลาในการเข้าศึกษาประมาณ 60 นาที

 

รูปแบบและเนื้อหา การนำเสนอเนื้อหาสาระประโยชน์ในศูนย์นิทรรศการยาเสพติดประกอบด้วย สื่อที่ทันสมัย พร้อมระบบ แสง สี เสียง และสื่อปฏิสัมพันธ์หลากหลายชนิด เช่น สื่ออิเล็คโทรนิคส์ แผงวงจรไฟฟ้า คอมพิวเตอร์วีดีทัศน์ หุ่นจำลอง ตัวอย่างอุปกรณ์ ตัวอย่างของจริง ภาพถ่าพจากดาวเทียม เป็นต้น
เนื้อหาสำคัญ

ประกอบด้วยข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มเป้าหมาย กลุ่มหลัก คือ เยาวชน อายุ 10 - 20 ปี
กลุ่มรอง คือ ประชาชน