Law

เงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด

สำนักงาน ป.ป.ส. กระทรวงยุติธรรม ได้รับมอบหมายให้เป็นผู้รับผิดชอบ การจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลนำจับ แก่เจ้าพนักงาน ผู้สืบสวนจับกุมคดียาเสพติด ตลอดจนผู้ให้ข่าวสารในเรื่องการค้ายาเสพติด ทั้งนี้ โดยตระหนักว่าเงินสินบนและเงินรางวัลเป็นมาตรการสำคัญ ในการส่งเสริมการปราบปรามยาเสพติดประการหนึ่ง และได้พิจารณาทบทวนและปรับปรุงระเบียบการจ่ายเงินสินบน และเงินรางวัลเสียใหม่ ให้มีความคล่องตัวมากขึ้น นายกรัฐมนตรีจึงไดวางระเบียบใช้บังคับคือ "ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการจ่ายเงินสินบนและเงินรางวัลคดียาเสพติด พ.ศ. 2537 ซึ่งได้กำหนดอัตรา หลักเกณฑ์ การจ่ายเงินสินบนเงินรางวัล ไว้ดังนี้

เงินสินบน คือ เงินที่จ่ายให้กับบุคคลที่มาแจ้งความนำจับในคดียาเสพติด
เงินรางวัล คือ เงินที่จ่ายให้กับเจ้าหน้าที่ที่สืบสวนจับกุมคดียาเสพติด
วิธีคำนวณเงิน มี 2 ขั้นตอน คือ
1. จ่ายตามปริมาณยาเสพติด
2. จ่ายตามฐานความผิด

ดูรายละเอียดเพิ่มเติม

      -  หลักเกณฑ์การจ่ายเงินสินบนเงินรางวัล 
              - จ่ายตามปริมาณยาเสพติด
              - จ่ายเงินเพิ่ม 4 กรณ
      -  อัตราการจ่ายเงินสินบนเงินรางวัลคดียาเสพติด
      -  การส่งหลักฐานขอรับเงินสินบนเงินรางวัล
      -  แบบรับแจ้งความนำจับคดียาเสพติด
      -  แบบขอรับเงินสินบนคดียาเสพติด
      - 
แบบขอรับเงินรางวัลคดียาเสพติด
      - 
แบบแจ้งคำสั่งของพนักงานอัยการหรือแจ้งผลคดี ตามคำพิพากษา
      -  แบบเอกสารแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบชั่งน้ำหนักยาเสพติดของกลาง
      -  แบบรายงานผลการตรวจสอบชั่งน้ำหนักยาเสพติดของกลาง
      -  แบบหนังสือมอบฉันทะเงินสินบนคดียาเสพติด
      -  แบบหนังสือมอบฉันทะรับเงินรางวัลคดียาเสพติด
      -  แบบหนังสือมอบฉันทะรับเงินรางวัลคดียาเสพติด ตามบันทึกการจับกุม
      -  แบบคำขอรับเงินรางวัลเพิ่มเฉพาะตัว

อนึ่ง หากมีปัญหาสงสัยขั้นตอนในการปฎิบัติตามระเบียบดังกล่าว สามารถติดต่อได้ที่ กลุ่มเงินสินบนเงินรางวัลและสร้างเสริมแรงจูงใจ กองนิติการ สำนักงาน ป.ป.ส. ถ.ดินแดง เขตพญาไท กทม. 10400 โทร. 0-2247-0901-19 ต่อ 1111,1112, 0-2245-9087 โทรสาร 0-2245-9413