ข่าวการจับกุมที่น่าสนใจ

ประจำวันที่ ๑๕ พฤษภาคม ๒๕๔ 

  • การสำรวจเรื่อง “ ทัศนคติการใช้สิ่งเสพติด ในกลุ่มเยาวชนช่วงปิดภาคฤดูร้อน ” ของเอแบคโพลล์

เอแบคโพลล์สำรวจความคิดเห็นประชาชนเรื่อง “ทัศนคติการใช้สิ่งเสพติด ในกลุ่มเยาวชนช่วงปิดภาคฤดูร้อน” โดยมีกลุ่มตัวอย่างที่เป็นเยาวชนที่มีอายุ ๑๒–๒๔ ปี ซึ่งพักอาศัยในระดับ            ครัวเรือน และที่พักอาศัยประเภทอื่นๆ อาทิ หอพัก อพาร์ตเมนต์ และคอนโดมิเนียม ในเขตกรุงเทพมหานคร นนทบุรี ปทุมธานี และสมุทรปราการ จำนวน ๔,๐๗๘ ตัวอย่าง

ผลสำรวจในส่วนที่เกี่ยวกับยาเสพติดพบว่า กลุ่มเยาวชนที่ใช้ยาบ้าในช่วง ๓๐ วันที่ผ่านมา        มีจำนวน ๔๑,๖๖๖ คน เพิ่มขึ้นกว่า ๗๐๐ % จาก ๕,๐๖๐ คน ในการวิจัยที่เคยค้นพบ ช่วง ๓ เดือน หลังประกาศสงครามยาเสพติด ในปี ๒๕๔๖

สาเหตุการกลับมาของยาเสพติดในทรรศนะของเยาวชน คือ เจ้าหน้าที่ของรัฐปราบปราม    ยาเสพติดไม่จริงจัง ร้อยละ ๖๙.๑ รองลงมา คือ ความไม่ต่อเนื่องของนโยบายแก้ไขปัญหา                ยาเสพติด ร้อยละ ๖๐.๗  ปัญหาผู้มีอิทธิพล ร้อยละ ๕๓.๙ บทลงโทษผู้เกี่ยวข้องกับยาเสพติด          ยังไม่รุนแรง ร้อยละ ๔๒.๔  และยังมีแหล่งมั่วสุมของเยาวชน ร้อยละ ๓๘.

กรณีที่ผลสำรวจพบว่ามียาบ้าเพิ่มขึ้นนั้น เมื่อพิจารณาจากสถานการณ์การนำเข้ายาบ้าในห้วงที่ผ่านมาพบว่าลดลงเมื่อเปรียบเทียบกับก่อนหน้านี้ ทั้งชายแดนภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ อย่างไรก็ตาม การนำเข้าในลักษณะกองทัพมดยังคงมีอยู่ โดยนำเข้าครั้งละปริมาณน้อยแต่บ่อยครั้ง โดยมีแรงงานต่างด้าวใช้วิธีซุกซ่อนในร่างกายและลำเลียงมากับรถโดยสารประจำทาง ส่วนใหญ่จะลำเลียงมายัง กทม. และปริมณฑล

การสำรวจดังกล่าว เป็นการสำรวจในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล ซึ่งยาบ้าส่วนใหญ่ที่นำเข้ามานั้น จะมีแหล่งพัก/จำหน่ายในพื้นที่ กทม. และปริมณฑล และเป็นแหล่งอาศัยของแรงงานต่างด้าว ซึ่งสามารถกระจายยาบ้าได้ง่าย โดยเฉพาะในกลุ่มแรงงานต่างด้าวด้วยกัน แม้จะนำเข้าในปริมาณที่ไม่มากก็ตาม

ผลการสำรวจเปรียบเทียบกับห้วงหลังประกาศสงครามยาเสพติด ปี ๒๕๔๖ ซึ่งเป็นระยะดำเนินการอย่างเข้มงวด ส่งผลกระทบอย่างมากทำให้กลุ่มนักค้ายาเสพติดยุติบทบาทลงทันที และบางส่วนหลบหนีออกนอกพื้นที่ จึงหายาเสพติดในช่วงนั้นได้ยาก ซึ่งเมื่อเปรียบเทียบสัดส่วนแล้ว          ทำให้เพิ่มขึ้นถึง ๗๐๐ % ได้ อย่างไรก็ตามปัญหายาเสพติดเป็นปัญหาที่ละเอียดอ่อน แม้จะมีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง และที่ผ่านมารัฐบาลได้ประกาศสงครามมาเป็นระยะๆ ปัจจุบันเป็นการประกาศสงครามครั้งที่ ๔ และได้ผลในระดับที่น่าพอใจ จะเห็นได้ว่ายังหาซื้อยาบ้าได้ยาก และ                 มีราคาสูง (ประมาณเม็ดละ ๒๕๐–๓๕๐ บาท) ซึ่งเป็นราคาที่อยู่ในระดับเดียวกับช่วงประกาศสงครามกับยาเสพติด ในปี ๒๕๔๖

  • การจับกุมยาเสพติดในพื้นที่ จ.เชียงราย ๓ คดี ผู้ต้องหารวม ๓ คน ของกลางยาบ้ารวม ๙๖,๘๐๐ เม็ด

๑. สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ ตร.ภ.เชียงราย สภ.อ.แม่สาย จับกุม ๓ คน ยาบ้า ๑๐,๐๐๐ เม็ด  วันที่ ๑๔ พฤษภาคม ๒๕๔๙  สำนักงาน ป... ร่วมกับ ตร..เชียงราย สภ..         แม่สาย จับกุมนายวันชัย ชุมชื่น อายุ ๔๗ ปี และ นายเดช คำเงิน อายุ ๔๐ ปี (ทั้งสองอยู่ที่ ต.แม่คำ อ.แม่จัน จ.เชียงราย) ของกลางยาบ้า ๑๐,๐๐๐ เม็ด เหตุเกิดที่ บ้านเลขที่ ๒๗๒ หมู่ที่ ๑ ต.แม่คำ  .แม่จัน จ.เชียงราย  ขยายผลจับกุมนายนพดล ช้างเขียว อายุ ๓๙ ปี อยู่ที่ ต.เวียงชัย อ.เวียงชัย          จ.เชียงราย

๒. กองกำลังผาเมือง จับกุม ๒ คน ยาบ้า ๖๑,๘๐๐ เม็ด วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ กองกำลังผาเมือง ตั้งจุดสกัดกั้นยาเสพติด บริเวณบ้านจะบูสี ต.แม่สลองนอก อ.แม่ฟ้าหลวง                จ.เชียงราย พบชาย ๓ คน จึงขอตรวจค้น แต่ชายดังกล่าวโยนกระเป๋าทิ้งแล้ววิ่งหลบหนีเข้าป่า            ตรวจค้นภายในกระเป๋าพบยาบ้า ๖๑,๘๐๐ เม็ด ระเบิดมือชนิดขว้าง ๑ ลูก และหนังสือผ่านแดน            ชั่วคราวเล่มที่ ๕๐๖๔ เลขที่ ๐๗๑ ออกโดย อ.แม่สาย จ.เชียงราย ชื่อ จะแตะ ปูหา อายุ ๓๐ ปี              อยู่บ้านเลขที่ ๑๒๖ หมู่ ๕ ต.ห้วยชมพู อ.เมือง จ.เชียงราย บัตรประจำตัวประชาชน นายจะนู ยาบ่ากู อายุ ๒๒ ปี อยู่บ้านเลขที่ ๖๙๓ หมู่ ๒ ต.แม่ยาว อ.เมือง จ.เชียงราย ขณะนี้อยู่ระหว่างติดตามจับกุมมาดำเนินคดี

๓. สภ.อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จับกุม ๒ คน ยาบ้า ๒๕,๐๐๐ เม็ด วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙  สภ.อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย จับกุม นายโด่ ไม่มีนามสกุล อายุ ๖๘ ปี ชาวเขาเผ่ามูเซอ บ้านอยู่ อ.พร้าว จ.เชียงใหม่  ของกลางยาบ้า ๒๕,๐๐๐ เม็ด ซุกซ่อนในตะกร้าสาน โดยใส่ลูกไก่ไว้ด้านบน เหตุเกิดที่ ช่องทางเลียบสันเขาตะเข็บชายแดนไทย-พม่า รอยต่อบ้านลิเซ-บ้านลา ดอยผาช้างมูบ อ.แม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

  • สภ.อ.สบปราบ จ.ลำปาง จับกุม ๒ คน ยาบ้า ๑๒,๐๐๐ เม็ด

วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๔๙  สภ.อ.สบปราบ จ.ลำปาง จับกุมนายอะเลผะ เลายี่ปา              ของกลางยาบ้า ๑๒,๐๐๐ เม็ด ขณะโดยสารรถประจำทางสายเชียงใหม่-กรุงเทพฯ เหตุเกิดที่ ถนนสายสบปราบ-ลำปาง กิโลเมตรที่ ๕๔๙ หมู่ ๘ ต.สบปราบ อ.สบปราบ จ.ลำปาง  ขยายผลจับกุมอีก ๕ คน คือ นายเฉลย บุญรุ่ง นายอำนวย  หิรินทร์ นางเกษร นาคอินทร์ น.ส.สมจิตต์ นาคอินทร์ และ นายสมเกียรติ นาคอินทร์ ที่ห้องพักเลขที่ ๒๔๐๖ โรงแรมพิมาน อ.เมือง จ. นครสวรรค์

  • สำนักงาน ป.ป.ส. ร่วมกับ ตร.ภ.๑ ตรวจค้นชุมชนไผ่เขียว จ.พระนครศรีอยุธยา

วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ สำนักงาน ป.ป.ส. ภาค ๑ ร่วมกับ ตร.ภ. ๑ นำกำลัง ๒๐๐ นาย  ตรวจค้นบ้านพักผู้ต้องสงสัยในชุมชนไผ่เขียว ถ.เลียบคลอง ๑ ต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน   จ.พระนครศรีอยุธยา รวมจำนวน  ๑๓ เป้าหมาย ผลการตรวจค้น จับกุมผู้ต้องหาได้ ๑๓ ราย คือ นายมนตรี สารจันทร์ นายอนันต์ หอมจันทร์ น.ส.จิระพร การเพชร  นายสมประสงค์ จุริโฉม นายชุมพล นวลลออ นางเจริญ มุสีจันทร์ นายดำ  ไม่ทราบนามสกุล นางสมศรี ผดุงจิตร นายสุริยันต์ ศรีปทุม นายณัฐพล วาจรัส นายพรไชย อำไพกุล นายวินัย ภาคีไวย และนางวรรณา ภาคีไวย ของกลางยาบ้ารวม ๑๘๐ เม็ด อาวุธปืน พร้อมกระสุนจำนวนหนึ่ง

พื้นที่ชุมชนไผ่เขียว เป็นเขตรอยต่อ ๓ จังหวัด คือ นนทบุรี ปทุมธานี และ พระนครศรีอยุธยา ซึ่งทั้ง ๓ จังหวัด เป็นพื้นที่ที่นักค้ายาเสพติดใช้เก็บรวบรวมยาเสพติดที่              ลักลอบนำมาจากชายแดนก่อนกระจายไปแหล่งแพร่ระบาดในจังหวัดต่างๆ ทำให้พื้นที่ดังกล่าวมีปัญหาการแพร่ระบาดของยาเสพติดมาก

  • ตร.ภ. ๑ จับกุม ๑ คน กัญชา ๑๘๐ กก.

            วันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๔๙ ตร.ภ. ๑ จับกุม นายพิทักษ์ชัย โทนแก้ว อายุ ๓๖ ปี อยู่ที่            ต.กุดแข้ อ.เมือง จ.มุกดาหาร ของกลางกัญชาแห้ง ๑๘๐ กก. ซุกซ่อนอยู่บนหลังคารถรถยนต์กระบะทะเบียน บพ ๓๓๕๘ อุดรธานี ที่ถูกดัดแปลงเป็นพิเศษ เหตุเกิดที่ สถานีบริการน้ำมันเอสโซ่ ถนนพหลโยธิน หมู่ ๖ ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี

ดูข่าวย้อนหลัง